Logo SGH

Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości

Niniejszy wpis zawiera główne tezy z opracowania: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [w:] Sł. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 228-236. W nowoczesnej gospodarce dostępnych jest wiele źródeł danych […]

Kierownik – menedżer – lider

  Trzy powyższe słowa, w zarządzaniu powszechnie używane, bywają stosowane zamiennie. Jeżeli czyni tak „człowiek z ulicy”, nie ma to większego znaczenia i nikomu nie przeszkadza. W profesjonalnym zarządzaniu jest inaczej i warto te różnice rozumieć – choć od razu dodaję, że i tutaj nie ma powszechnej zgody co do […]

Model biznesowy – definicje i podejścia

Fragment: T. Doligalski, Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów, [w:] T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. Definicji i podejść do modeli biznesowych (zwanych dalej: modelami biznesu) w literaturze przedmiotu jest wiele. Liczna są również opracowania przedstawiające klasyfikacje tych podejść. […]

Optymalizacja vs. maksymalizacja i minimalizacja

We współczesnej ekonomii i w zarządzaniu szczególnie często używanymi terminami są maksymalizacja i minimalizacja. Kilka dekad temu częściej używano terminu optymalizacja, częściej też uważano, że optymalizacja jest na ogół lepsza, niż maksymalizacja i minimalizacja. Jak jest w rzeczywistości?   Wyjaśnienie pojęć Maksymalizacja polega na zwiększaniu różnych kategorii (ekonomicznych, technicznych, i […]

Marketing sensoryczny. Próba charakterystyki

Fragmenty książki: I. Skowronek, Zmysły dla zysku.  Marketing sensoryczny w praktyce, Poltext, Warszawa 2014. Zobacz: również:  Marketing sensoryczny. Przykłady z różnych branż Marketing sensoryczny jest nowym paradygmatem w podejmowaniu decyzji biznesowych. Kluczowe znaczenie w tej koncepcji mają: angażowanie wielu zmysłów odbiorcy w efektywny i zorganizowany sposób, zaspokajanie emocjonalnych i hedonistycznych potrzeb […]

Książka: Polska w pułapce średniego dochodu?

Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska-Maciągowska, Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013. Przedmowa Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu komentatorów zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść […]

Strategie cen w internecie

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 64-72. Poziom cen jest kolejną obok niefinansowych kosztów klienta determinantą podziału wartości między klienta a przedsiębiorstwo. Dalej zostaną opisane następujące aspekty strategii cenowych w internecie: czynniki wpływające na poziom cen w […]

Świat nie jest płaski

Geometria euklidesowa to geometria przestrzeni „płaskich”, czyli o krzywiźnie zerowej. Na pierwszy rzut oka powinna ona dotyczyć gospodarki cyfrowej. Internet, zorganizowanie sieciowe, outsourcing spłaszcza gospodarkę, gdyż wyrównuje szanse dla wszystkich graczy na rynku. Umożliwia działalność na równych zasadach, znosząc przywileje oraz ograniczenia. Każdy może czerpać korzyści z globalnego rynku i […]

Model zarządzania relacjami z klientami w e-commerce

Tekst opublikowany jako: T. Doligalski,  Model zarządzania relacjami z klientami w e-commerce, „Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 68/2011, tom 2. Rozszerzenie wątków poruszonym w tekście znajduje się w publikacji Internet w zarządzaniu wartością klienta (publikacja w trybie swobodnego dostępu). Wprowadzenie Niniejsze opracowanie w syntetyczny sposób przedstawia propozycję modelu zarządzania […]

Zarządzanie wartością klienta a wartość przedsiębiorstwa

Istotą modelu zarządzania wartością klienta jest prezentacja związków między jej elementami tj. pomiarem i maksymalizacją wartości klienta, realizowanych z wykorzystaniem wiedzy o nim. Model ten został opublikowany w artykule pt. Co to jest zarządzanie wartością klienta? [1] i zaprezentowany na rysunku 1. Rysunek 1. Model zarządzania wartością klienta[2]       […]

Marketing sensoryczny

Fragment pozycji: I. Skowronek, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012. Zobacz również fragment powyższej pozycji:  Rola i determinanty wizerunku organizacji   W najprostszej definicji: „marketing sensoryczny angażuje zmysły konsumentów i wpływa na ich zachowanie”[1]. Zdaniem Hulténa, Broweusa i van Dijka, marketing sensoryczny umożliwia realizację celów długoterminowych: przekazywanie […]

Mierniki wartości a oczekiwania inwestorów

Wprowadzenie Tworzenie wartości dla akcjonariuszy oznacza pokonywanie oczekiwań inwestorów, co do stopy zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału. Większość menedżerów wie także, że masowe wzrosty cen akcji spółek giełdowych pod koniec lat 90-tych były w dużym stopniu determinowane oczekiwaniami inwestorów, a nie poprawą rezultatów ich działalności. Badania prowadzone przez Boston […]

Menedżeryzm

Menedżeryzm to filozofia zarządzania, częściowo także ideologia, eksponująca znacznie profesjonalnego zarządzania i szczególnie ważną rolę zawodowych menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach. Książką, która pomogła wypromować profesjonalne zarządzanie, była The Concept of the Corporation Petera F. Druckera, będąca efektem jego pionierskich badań nad istotą zarządzania i rolą zarządzających, przeprowadzonych w latach 40. […]

Co to jest zarządzanie wartością klienta?

Zarządzania wartością klienta wywodzi się bezpośrednio z marketingu relacji[1] i stanowi przejaw odejścia od zarządzania portfelem produktów na rzecz zarządzania portfelem klientów[2]. Kim jest klient? W języku polskim pojęcie „klient” oznacza osobę lub organizację dokonującą zakupu produktu lub usługi, czyli podmiot, który płaci[3]. Polski termin „klient” jest zatem równoznaczny z angielskim […]

Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (koncepcja rozprawy doktorskiej)

Koncepcja rozprawy doktorskiej pisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Hermana.   1. Uzasadnienie wyboru tematu Przedsiębiorstwo konkuruje na wielu rynkach (rynek kapitału, pracowników, klientów, dostawców). We współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia nabiera rywalizacja na rynku klientów[1]. Wynika to z faktu rosnącej presji konkurencyjnej oraz rozwoju technik informatycznych, umożliwiających gromadzenie, […]

Ryzyko i regulacje systemowo ważnych instytucji finansowych

Eskalacja zagrożeń wynikających z istnienia ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych pojawił się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Szeroka dyskusja w wielu krajach i międzynarodowych instytucjach na temat regulacji dużych struktur finansowych (Systemically Important Financial Institutions), znalazła między innymi odzwierciedlenie w dokumencie […]

Fałszywy urok innowacji? Raport Polska 2030. Długookresowa strategia rozwoju kraju

Kilka miesięcy temu ukazała się nowa długookresowa strategia rozwoju kraju do roku 2030. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, bo pokazuje jakie jest obecnie myślenie ludzi zbliżonych do rządu o potrzebach rozwojowych kraju, o tym co nas może czekać w przeszłości, co według autorów jest ważne, jakie powinniśmy realizować priorytety rozwojowe.  […]

Pomiar i maksymalizacja indywidualnej wartości klienta

Fragment artykułu Dobiegała-Korona B., Tomczyk.P., Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2011, s. 5-16. Pomiar i maksymalizacja wartości klienta – wartość przeciętna i wartość indywidualna W zakresie pomiaru wartości klienta można wyróżnić więcej niż jedno podejście[1]. Według V. Kumara podejścia można podzielić na oddolne i […]

Książka „Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy”

Zobacz również fragment poniższej pozycji:  Rola i determinanty wizerunku organizacji  oraz Marketing sensoryczny PRZEDMOWA  Dbałość o korzystne nastawienie klientów jest aksjomatem każdej strategii wizerunkowej, jak również podstawą kreowania wartości firmy w ogóle. Nie można liczyć na to, że klienci mający negatywne opinie na temat firmy będą przynosić jej zyski albo przyczyniać się […]

„Kryzys wartości w światowych finansach” – debata z udziałem profesora Jana Toporowskiego

Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie serdecznie zaprasza na debatę „Kryzys wartości w światowych finansach” z udziałem Profesora Jana Toporowskiego, SOAS University of London 17 października, godz. 18.00, SGH, Warszawa, Al. Niepodległości 128, budynek C, Aula 1B  

Segmentacja portfela klientów

Fragment  monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Portfel klientów obejmuje ogół relacji firmy z klientami. Relacja z klientem jest dwukierunkowym transferem wartości między firmą a klientem. Zważywszy na rozpiętość zakresu wartości będącego przedmiotem wymiany, relacje z klientami mogą przybrać różne formy. Stąd też […]

Zmiany stylu życia a migracja kapitału

Coraz częściej przedmiotem zainteresowania menadżerów jest styl życia konsumentów, ponieważ poznanie stylu życia pozwala nie tylko na stworzenie odpowiedniego produktu, czy usługi, ale daje możliwość przedstawienia go w materiałach promocyjnych w aranżacjach, które wpłyną na pozytywne odczucia klientów, a przez to zwiększy się prawdopodobieństwo ich zakupu.  Dla migracji kapitału wraz […]

Co to jest wartość klienta?

Info bibliograficzne: P. Tomczyk, Wartość klienta. Od definicji do formuły, wpis na blogu Instytutu Zarządzania Wartością SGH, 2012.06.16, http://www.valuecomesfirst.pl/wartosc-klienta/ [data dostępu]. — Pojęcie wartości klienta jest kluczowym elementem koncepcji zarządzania wartością klienta. Sposób jego rozumienia determinuje zarówno rodzaj działań prowadzących do maksymalizacji wartości klienta jak i rodzaj wiedzy potrzebnej do […]

Kancelaria Premiera RP – komentarz usunięty przez ACTA

Zobacz również:  Wojciech Kurowski, Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Fragment tekstu: T. Dąbrowski, D. Pacha, Kształtowanie reputacji jako wartości dla klienta. Rola mediów społecznościowych, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2012 [w druku]. Reputacja jest niezwykle cennym zasobem firm […]

Kryzys finansowy a teoria gier

Fragmenty artykułu: T. Dąbrowski, Kryzys a teoria gier – czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2012. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych, uznawany jest przez większość ekonomistów za najpoważniejsze tego typu wydarzenie od czasu Wielkiego Kryzysu końca lat 20. i początku […]Premium Wordpress Themes