Logo SGH

Andrzej Herman

Andrzej Herman

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Utrata wiarygodności mierników, czy ich interpretatorów?

Mierniki ekonomiczne nigdy nie będą mogły w wystarczający sposób zaspokajać różnorodnych i stale rosnących wobec nich oczekiwań. Zawsze bowiem nasze potrzeby i oczekiwania informacyjne przewyższają ich możliwości. W szczególności odnosi się to do rosnącego zapotrzebowania na wczesne ujawnianie rozlicznych źródeł negatywnych zjawisk oraz analizę ich przyczyn i skutków. Mierniki ekonomiczne […]

Wartość i ryzyko

Świat współczesny charakteryzuje się coraz szybszymi i nieustającymi zmianami. Coraz większe techniczne możliwości gromadzenia coraz większej liczby informacji nie sprawiają, że przewidywanie przyszłości staje się w nim coraz pewniejsze. Wprost przeciwnie. Wraz z lawinowo rosnącą ilością gromadzonych informacji powiększa się również masa naszej niewiedzy. Wyraźnie widoczna staje się redukcja przewidywalności. […]

Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Zarządzanie przez wartości (Management by Values)

Za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych świat, w którym obecnie żyjemy, zmienia się wielokrotnie szybciej niż dotychczas. Wzrost znaczenia w działalności ekonomicznej wiedzy oraz zaawansowanych technologii IT zmniejsza ograniczenia czasowe i przestrzenne w procesach gospodarczych oraz przyczynia się do rozwoju procesów globalizacyjnych. Coraz szybciej tworzone są też nowe modele biznesowe, […]

Synergie badawcze w Katedrze Zarządzania Wartością

Katedra Zarządzania Wartością powstała pierwszego lipca 2010 roku w wyniku konsolidacji dwóch dotychczas istniejących w SGH katedr: Small Businessu i Marketingu. Pracuje w niej obecnie 3 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 17 adiunktów i 5 doktorantów. Stale współpracuje z nią naukowo ponad 20 osób z praktyki gospodarczej. Dokonane zmiany i utworzenie w […]Premium Wordpress Themes