Logo SGH

Before Profit Obligation

Siódmego marca po swoim wykładzie pozostałem w auli A budynku A na spotkaniu zorganizowanym przez Soli Deo, na którym trzydziestokilkuletni z wyglądu przedsiębiorca (nazwisko pominę), w cyklu o tytule «Droga wojownika», miał wypowiedzieć sie na temat «Ile porządny facet powinien zarabiać». Byłem zawodowo ciekaw, jak sobie poradzi z tym niełatwym […]

Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Czy się opłaca? Relacja z konferencji

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) odnosząca się do uwzględniania w działalności przedsiębiorstwa nie tylko aspektów finansowych, ale i społecznych czy ekologicznych, w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało popularna i wciąż budzi wiele emocji. 25 października 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię w zakresie CSR. Jednym z punktów tej strategii […]

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Większość firm uważa, iż pozytywny wizerunek ma istotne znaczenie dla ich długotrwałego sukcesu. Firmy opracowują więc specjalne programy, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, których celem jest nie tylko kreowanie pożądanego wizerunku, ale również osiągnięcie […]

Utrata wiarygodności mierników, czy ich interpretatorów?

Mierniki ekonomiczne nigdy nie będą mogły w wystarczający sposób zaspokajać różnorodnych i stale rosnących wobec nich oczekiwań. Zawsze bowiem nasze potrzeby i oczekiwania informacyjne przewyższają ich możliwości. W szczególności odnosi się to do rosnącego zapotrzebowania na wczesne ujawnianie rozlicznych źródeł negatywnych zjawisk oraz analizę ich przyczyn i skutków. Mierniki ekonomiczne […]

Konferencja: Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu?

Konferencja Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH:  Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu? Termin: 23 luty 2012 r., godz. 10.00-13.00 Miejsce: Budynek C SGH, Al. Niepodległości 128, (róg ul. Madalińskiego), sala 3A Okazję do spotkania stanowi przedstawienie 25 października 2011 r. przez Komisję Europejską nowej strategii w […]

Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?

Fragment książki: P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, a zwłaszcza zaistnienie problemów globalnych, ewolucja świadomości społeczeństw, procesy internacjonalizacji, migracja kapitału, a także gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych spowodowały przewartościowania w zakresie celów i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W […]

Era postindustrialna – czy rzeczywiście

Tytułowe pytanie sprawia wrażenie heretyckiego, gdyż zdaje się podważać prawdę oczywistą. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na różne aspekty takich pojęć, jak przemysł, industrializm, epoka przemysłowa / industrialna oraz na rolę przemysłu w przeszłości i obecnie. Termin industrializm pochodzi od łacińskiego słowa industria, oznaczającego nieustanną działalność, przemysł. Jako doktryna ekonomiczna i […]

Wartość i ryzyko

Świat współczesny charakteryzuje się coraz szybszymi i nieustającymi zmianami. Coraz większe techniczne możliwości gromadzenia coraz większej liczby informacji nie sprawiają, że przewidywanie przyszłości staje się w nim coraz pewniejsze. Wprost przeciwnie. Wraz z lawinowo rosnącą ilością gromadzonych informacji powiększa się również masa naszej niewiedzy. Wyraźnie widoczna staje się redukcja przewidywalności. […]

Zarządzanie wartością firmy: pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmowa z dr. Andrzejem Szablewskim

Z dr. Andrzejem Szablewskim o zarządzaniu wartością firmy rozmawia Tymoteusz Doligalski. Rozmowa odbyła się 12 stycznia 2012 r. w Katedrze Zarządzania Wartością SGH. Zobacz również książkę Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki  pod red. nauk. M. Panfila i A. Szablewskiego. Jaka jest geneza zarządzania wartością firmy? Określenie genezy zarządzania wartością […]

Relacje z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Proces globalizacji wymusza na podmiotach gospodarczych konieczność dostosowywania się do nowych reguł funkcjonowania. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się w konstruowaniu swojej strategii rozwoju, oprócz aspektów ekonomicznych, uwzględniać również aspekty społeczne i ekologiczne. Staje się to możliwe […]

Książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego”

Zobacz fragmenty książki: Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Relacje z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa,  Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego. Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem […]

Automatycznie zapisany szkic

Najczęściej czytane artykuły w 2011 r.

Poniżej przedstawione zostały najczęściej czytane artykuły w 2011 r. (według kryterium unikalnych odsłon).  Artykuły na blogu publikowane są cykliczne, w konsekwencji na liczbę odsłon wygenerowanych przez artykuł ma wpływ data jego publikacji. Dorota Ciesielska-Maciągowska – Outsourcing procesów biznesowych na przykładzie strategii rozwoju H&M Dorota Podedworna-Tarnowska – Dług publiczny a niewypłacalność państwa Tadeusz Oleksyn – Czy […]

Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Tworzenie rynków czy służebne podejście do klienta?

Fragment referatu zgłoszonego na XXIV Ogółnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Uniwersytet Rzeszowski, 12-14 września 2012. Pełna treść referatu:  Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych. Zobacz również: Internet-based Customer Portfolio Building. Koncepcja tworzenia i kształtowania rynków pojawia się często w publikacjach z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego. Pomimo tego istnieje potrzeba dogłębniejszego […]

Zarządzanie przez wartości (Management by Values)

Za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych świat, w którym obecnie żyjemy, zmienia się wielokrotnie szybciej niż dotychczas. Wzrost znaczenia w działalności ekonomicznej wiedzy oraz zaawansowanych technologii IT zmniejsza ograniczenia czasowe i przestrzenne w procesach gospodarczych oraz przyczynia się do rozwoju procesów globalizacyjnych. Coraz szybciej tworzone są też nowe modele biznesowe, […]

Wartość klienta czy wartość dla klienta

Artykuł opublikowany jako: B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1, październik 2006. W ostatnich latach największą karierę w zakresie budowania wartości przedsiębiorstwa zrobiły dwie kategorie: wartość klienta (customer value) oraz zarządzanie wartością klienta (customer management value). Jakkolwiek, zarówno w literaturze przedmiotu jak i w […]

Wartości organizacji przestępczych w systemie wartości ekonomicznych

Cechą wspólną grup przestępczych i przedsiębiorstw jest główny, finansowy cel działalności – maksymalizacja wartości. Obie organizacje postrzegane są jako forma inwestycji swych właścicieli, oczekujących z tego tytułu wymiernych korzyści finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym[1]. Oczekiwanie to jest wynikiem zainwestowania kapitału w określone przedsięwzięcie, rezygnacji z innych możliwości wykorzystania go (poniesienia […]

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Książka „Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność”

Zobacz fragment książki pt. „Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?” Nowoczesne przedsiębiorstwa, by maksymalizować wartość i móc skutecznie konkurować w gospodarce XXI wieku, komunikują wyniki z obszaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w raportach biznesowych. Książka, którą proponuję czytelnikowi – menedżerowi, pracownikowi korporacji, czy firmy sektora MŚP, studentowi […]

Automatycznie zapisany szkicPremium Wordpress Themes