Logo SGH


Książka: Polska w pułapce średniego dochodu?

Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska-Maciągowska, Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013. Przedmowa Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu komentatorów zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść […]

Fałszywy urok innowacji? Raport Polska 2030. Długookresowa strategia rozwoju kraju

Kilka miesięcy temu ukazała się nowa długookresowa strategia rozwoju kraju do roku 2030. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, bo pokazuje jakie jest obecnie myślenie ludzi zbliżonych do rządu o potrzebach rozwojowych kraju, o tym co nas może czekać w przeszłości, co według autorów jest ważne, jakie powinniśmy realizować priorytety rozwojowe.  […]

Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]

Utrata wiarygodności mierników, czy ich interpretatorów?

Mierniki ekonomiczne nigdy nie będą mogły w wystarczający sposób zaspokajać różnorodnych i stale rosnących wobec nich oczekiwań. Zawsze bowiem nasze potrzeby i oczekiwania informacyjne przewyższają ich możliwości. W szczególności odnosi się to do rosnącego zapotrzebowania na wczesne ujawnianie rozlicznych źródeł negatywnych zjawisk oraz analizę ich przyczyn i skutków. Mierniki ekonomiczne […]

Wartość i ryzyko

Świat współczesny charakteryzuje się coraz szybszymi i nieustającymi zmianami. Coraz większe techniczne możliwości gromadzenia coraz większej liczby informacji nie sprawiają, że przewidywanie przyszłości staje się w nim coraz pewniejsze. Wprost przeciwnie. Wraz z lawinowo rosnącą ilością gromadzonych informacji powiększa się również masa naszej niewiedzy. Wyraźnie widoczna staje się redukcja przewidywalności. […]Premium Wordpress Themes