Logo SGH


Kierownik – menedżer – lider

  Trzy powyższe słowa, w zarządzaniu powszechnie używane, bywają stosowane zamiennie. Jeżeli czyni tak „człowiek z ulicy”, nie ma to większego znaczenia i nikomu nie przeszkadza. W profesjonalnym zarządzaniu jest inaczej i warto te różnice rozumieć – choć od razu dodaję, że i tutaj nie ma powszechnej zgody co do […]

Model biznesowy – definicje i podejścia

Fragment: T. Doligalski, Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów, [w:] T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. Definicji i podejść do modeli biznesowych (zwanych dalej: modelami biznesu) w literaturze przedmiotu jest wiele. Liczna są również opracowania przedstawiające klasyfikacje tych podejść. […]

Optymalizacja vs. maksymalizacja i minimalizacja

We współczesnej ekonomii i w zarządzaniu szczególnie często używanymi terminami są maksymalizacja i minimalizacja. Kilka dekad temu częściej używano terminu optymalizacja, częściej też uważano, że optymalizacja jest na ogół lepsza, niż maksymalizacja i minimalizacja. Jak jest w rzeczywistości?   Wyjaśnienie pojęć Maksymalizacja polega na zwiększaniu różnych kategorii (ekonomicznych, technicznych, i […]

Strategie cen w internecie

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 64-72. Poziom cen jest kolejną obok niefinansowych kosztów klienta determinantą podziału wartości między klienta a przedsiębiorstwo. Dalej zostaną opisane następujące aspekty strategii cenowych w internecie: czynniki wpływające na poziom cen w […]

Zarządzanie wartością klienta a wartość przedsiębiorstwa

Istotą modelu zarządzania wartością klienta jest prezentacja związków między jej elementami tj. pomiarem i maksymalizacją wartości klienta, realizowanych z wykorzystaniem wiedzy o nim. Model ten został opublikowany w artykule pt. Co to jest zarządzanie wartością klienta? [1] i zaprezentowany na rysunku 1. Rysunek 1. Model zarządzania wartością klienta[2]       […]

Mierniki wartości a oczekiwania inwestorów

Wprowadzenie Tworzenie wartości dla akcjonariuszy oznacza pokonywanie oczekiwań inwestorów, co do stopy zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału. Większość menedżerów wie także, że masowe wzrosty cen akcji spółek giełdowych pod koniec lat 90-tych były w dużym stopniu determinowane oczekiwaniami inwestorów, a nie poprawą rezultatów ich działalności. Badania prowadzone przez Boston […]

Menedżeryzm

Menedżeryzm to filozofia zarządzania, częściowo także ideologia, eksponująca znacznie profesjonalnego zarządzania i szczególnie ważną rolę zawodowych menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach. Książką, która pomogła wypromować profesjonalne zarządzanie, była The Concept of the Corporation Petera F. Druckera, będąca efektem jego pionierskich badań nad istotą zarządzania i rolą zarządzających, przeprowadzonych w latach 40. […]

Co to jest zarządzanie wartością klienta?

Zarządzania wartością klienta wywodzi się bezpośrednio z marketingu relacji[1] i stanowi przejaw odejścia od zarządzania portfelem produktów na rzecz zarządzania portfelem klientów[2]. Kim jest klient? W języku polskim pojęcie „klient” oznacza osobę lub organizację dokonującą zakupu produktu lub usługi, czyli podmiot, który płaci[3]. Polski termin „klient” jest zatem równoznaczny z angielskim […]

Kancelaria Premiera RP – komentarz usunięty przez ACTA

Zobacz również:  Wojciech Kurowski, Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Fragment tekstu: T. Dąbrowski, D. Pacha, Kształtowanie reputacji jako wartości dla klienta. Rola mediów społecznościowych, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2012 [w druku]. Reputacja jest niezwykle cennym zasobem firm […]

Kryzys finansowy a teoria gier

Fragmenty artykułu: T. Dąbrowski, Kryzys a teoria gier – czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2012. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych, uznawany jest przez większość ekonomistów za najpoważniejsze tego typu wydarzenie od czasu Wielkiego Kryzysu końca lat 20. i początku […]

Before Profit Obligation

Siódmego marca po swoim wykładzie pozostałem w auli A budynku A na spotkaniu zorganizowanym przez Soli Deo, na którym trzydziestokilkuletni z wyglądu przedsiębiorca (nazwisko pominę), w cyklu o tytule «Droga wojownika», miał wypowiedzieć sie na temat «Ile porządny facet powinien zarabiać». Byłem zawodowo ciekaw, jak sobie poradzi z tym niełatwym […]

Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]Premium Wordpress Themes