Logo SGH

Książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego”

Zobacz fragmenty książki:

Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem reputacją przedsiębiorstw sektora naftowego. Zakres podmiotowy pracy stanowią globalne, prywatne przedsiębiorstwa sektora naftowego oraz przedsiębiorstwa sektora naftowego funkcjonujące w Polsce. Co do zakresu czasowego, to w przypadku globalnych przedsiębiorstw sektora naftowego odniesienia będą sięgały lat 70. XX wieku, kiedy to szczególnej presji ze strony otoczenia poddane były firmy tego sektora ze względu na ich nienależytą dbałość o środowisko naturalne czy społeczności lokalne. W przypadku analizy sektora naftowego badany jest okres od 2004 roku do 2010 roku – w miarę dostępności danych. Badanie zjawiska reputacji przedsiębiorstwa mieści się w nurcie studiów zarządzania (ang.management science).

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne zarządzania reputacją przedsiębiorstwa

1.1. Tożsamość i wizerunek – pojęcia związane z reputacją przedsiębiorstwa

1.1.1. Istota, funkcje, rodzaje oraz zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa

1.1.2. Wizerunek przedsiębiorstwa i zasady jego kreowania

1.2. Reputacja przedsiębiorstwa – istota koncepcji

1.2.1. Istota i cechy reputacji korporacyjnej

1.2.2. Wzrastające znaczenie reputacji przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce

1.2.3. Budowa relacji z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa

1.2.4. Zasady skutecznego zarządzania reputacją korporacyjną

1.2.5. Pomiar reputacji korporacyjnej

 

Rozdział 2. Determinanty wrażliwości reputacyjnej sektora naftowego.

2.1. Strategiczny charakter sektora naftowego i jego znaczenie w globalnej gospodarce

2.1.1. Charakterystyka sektora naftowego

2.1.2. Największe podmioty globalnego rynku naftowego

2.1.3. Rezerwy i wydobycie ropy naftowej

2.1.4. Eksport, import, konsumpcja ropy naftowej oraz moce przetwórcze sektora naftowego

2.2. Sektorowe wyznaczniki reputacji przedsiębiorstw sektora naftowego

2.2.1. Przesłanki budowy reputacji w przedsiębiorstwach sektora naftowego

2.2.2. Wpływ sektora naftowego na środowisko naturalne

2.2.3. Ceny ropy naftowej

2.2.4. Łamanie praw człowieka i nieprzestrzeganie standardów etycznych

2.3. Reputacja sektora naftowego

2.3.1. Źródła zagrożeń utraty reputacji w przedsiębiorstwach sektora naftowego

2.3.2. Kontrowersyjne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora naftowego

2.3.3. Stosunek interesariuszy do przedsiębiorstw sektora naftowego

 

Rozdział 3. Główne obszary zarządzania reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego

3.1. Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego

3.1.1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu

3.1.2. Ochrona różnorodności biologicznych

3.1.3. Gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza i gospodarka wodna

3.1.4. Odpowiedzialne zarządzanie produktem

3.1.5. Zapobieganie wyciekom ropy naftowej

3.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu

3.2.1. Dialog i współpraca z interesariuszami

3.2.2. Odpowiedzialność w stosunku do społeczności lokalnych i polityka dobroczynna

3.2.3. Przestrzeganie praw człowieka

3.2.4. Instrumenty pomiaru skuteczności działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

3.3. Rankingi przedsiębiorstw sektora naftowego

3.3.1. Ranking Interbrand, BRANDZ, Brand Index

3.3.2. Ranking „Fortune” „Najbardziej podziwianych firm świata”

3.3.3. Mapa reputacji globalnych korporacji naftowych i ich popularność w sieci

 

Rozdział 4. Model zarządzania reputacją przedsiębiorstw – wyniki badań przedsiębiorstw sektora naftowego funkcjonujących w Polsce

4.1. Prace przygotowawcze do opracowania modelu

4.1.1. Analiza potencjalnych czynników wpływających na reputację przedsiębiorstw naftowych

4.1.2. Wyniki badań własnych

4.2. Model badawczy i hipotezy

4.2.1. Reputacja przedsiębiorstwa

4.2.2. Składowe zarządzania reputacją przedsiębiorstwa

4.2.3. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa

4.2.4. Hipotezy badawcze

4.3. Metoda badawcza

4.3.1. Operacjonalizacja modelu badawczego dla celów pomiaru

4.3.2. Metoda gromadzenia danych i wybór populacji badanych przedsiębiorstw

4.3.3. Analiza rzetelności i trafności zaproponowanych skal pomiaru oraz statystyczne metody analizy danych

4.4. Wyniki badania empirycznego

4.4.1. Poziom reputacji przedsiębiorstwa

4.4.2. Składowe zarządzania reputacją przedsiębiorstwa

4.4.3. Współwystępowanie składowych zarządzania reputacją przedsiębiorstwa w wyróżnionych zakresach działań

4.4.4. Poziom całościowego zarządzania reputacją przedsiębiorstwa

4.4.5. Poziom reputacji przedsiębiorstwa a poziom zarządzania reputacją przedsiębiorstw

4.4.6. Poziom reputacji przedsiębiorstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa

4.4.7. Wnioski z badań

 

Rozdział 5. Tworzenie tożsamości, kreowanie wizerunku oraz zarządzanie reputacją firmy na przykładzie PKN ORLEN

5.1. Tworzenie tożsamości korporacyjnej PKN ORLEN

5.1.1. Uwarunkowania powstania nowej marki korporacyjnej

5.1.2. Proces tworzenia nowej marki

5.2. Kreowanie wizerunku korporacyjnego PKN ORLEN

5.2.1. Założenia strategiczne

5.2.2. Wizerunek PKN ORLEN na tle wizerunków konkurencyjnych firm sektora naftowego

5.2.3. Wizerunek PKN ORLEN przed powołaniem komisji śledczej

5.3. Utrzymanie reputacji w warunkach kryzysu

5.3.1. Powołanie Sejmowej Komisji Śledczej i jej wpływ na postrzeganie koncernu

5.3.2. Strategia działania prowadząca do odbudowy reputacji

5.3.3. Wizerunek PKN ORLEN po kryzysie

 

Zakończenie

Aneksy i bibliografia


Katarzyna Majchrzak

Katarzyna Majchrzak

Adiunkt, Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes